Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos, komisijos ir darbo grupės

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
Teksto dydis:

KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS IR KOMANDOS

Pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš pradinių klasių mokytojų ir priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo pedagogių, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties skaidą.

Audronė Burkauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė

Nariai:

Irena Raišuotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Alma Daškevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vilma Narmontaitė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nijolė Duoblienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ingrida Derkintytė – Rumbutienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Viktorija Martinkutė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Alma Jašinskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė

Laima Šopauskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Milda Narkenė-pradinių klasių anglų kalbos mokytoja5-10 klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš 5-10 klasių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, nagrinėjanti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, mokinių ugdymo sėkmingumo ir jų pasiekimų bei kt. klausimus, teikianti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Mokytojų tarybai ir pan.

Grupės sudėtis:

Jurgita Galdikaitė – istorijos  vyr. mokytoja, tikybos mokytoja, grupės pirmininkė

Nariai:

Jonas Benetis – kūno kultūros mokytojas metodininkas

Rasa Jazbutienė – technologijų, fizikos vyresnioji mokytoja

Jadvyga Mažonienė – matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja

Dalia Mockuvienė – vyresnioji socialinė pedagogė, etikos mokytoja metodininkė

Nijolė Montrimaitė – anglų k. vyresnioji mokytoja

Asta Pocienė – istorijos vyresnioji mokytoja

Dalia Puotrienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė, rusų k. vyresnioji mokytoja

Dalia Uščinienė – geografijos mokytoja metodininkė

Viktoras Stropus- biologijos, chemijos, gamtos ir žmogaus, žmogaus saugos mokytojas metodininkas

Reda Kelpšienė- lietuvių k. vyresnioji mokytoja

Rusana Gedvilaitė- muzikos mokytoja

Vilma Narmontaitė- lietuvių k. vyresnioji mokytoja

Jurijus Ščerbakovas- informacinių technologijų mokytojas metodininkas

Renata Rusteikienė- dailės vyresnioji mokytoja

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJOS

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams numatyti ir įgyvendinti.

 

Mokyklos tarybos sudėtis:

1. Sandra Lukošienė.

2. Rita Vaitkuvienė.

3. Simona Vaičienė.

4. Ingrida Raudonienė.

5. Aušra Jašinskienė.

6. Alma Daškevičienė.

7. Vilma Narmontaitė.

8. Dalia Puotrienė.

9. Viktorija Butkienė.

10.Matas Raudonius, 7 kl.

11.Evelina Paukštytė, 8 kl.

12.Karolis Narvilas, 9 kl.

13.Donatas Duoblys, 9 kl.

14.Ema Degimaitė, 7 kl.

 

 

ADMINISTRACINĖ TARYBA – tai patariamoji institucija, padedanti direktoriui kolegialiai vadovauti mokyklai. Jos nutarimus privalo vykdyti visi mokyklos bendruomenės nariai. Ją sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojai ir vyr. buhalteris.
MOKYTOJŲ TARYBA - mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovai, visi mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

MOKINIŲ TARYBA – mokyklos savivaldos institucija, į kurią kasmet rugsėjo mėnesį renkama po 2 mokinius iš kiekvienos 5-10 klasės.

Mokinių tarybos sudėtis:

1. Ema Degimaitė, 8 klasės mokinė, tarybos pirmininkė;

2. Donatas Duoblys, 9 klasės mokinys, tarybos pirmininko pavaduotojas;

3. Karolis Narvilas, 9 klasės mokinys, narys;

4. Evelina Paukštytė, 8 klasės mokinė, narė;

5. Gabija Pauliūtė, 7 klasės mokinė, narė;

6. Matas Raudonius, 7 klasės mokinys, narys;

7. Mantas Augutis, 6 klasės mokinys, narys;

8. Simas Domarkas, 6 klasės mokinys, narys;

9. Augustė Gagilaitė, 5 klasės mokinė, narė;

10. Nerija Vaičiūtė, 5 klasės mokinė, narė.

 

 

KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS IR KOMANDOS

Pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė grupė
Grupė, sudaryta iš pradinių klasių mokytojų ir priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo pedagogių, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties skaidą.

Grupės sudėtis:

Irena Raišuotienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, grupės pirmininkė

Nariai:

Audronė Burkauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Alma Daškevičienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Vilma Narmontaitė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nijolė Duoblienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ingrida Derkintytė – Rumbutienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Viktorija Martinkutė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Alma Jašinskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė

Laima Šopauskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė


 

5-10 klasių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Grupė, sudaryta iš 5-10 klasių mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų, nagrinėjanti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, mokinių ugdymo sėkmingumo ir jų pasiekimų bei kt. klausimus, teikianti siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Mokytojų tarybai ir pan.

Grupės sudėtis:

Asta Pocienė – istorijos  vyr. mokytoja, grupės pirmininkė

Nariai:

Jonas Benetis – kūno kultūros mokytojas metodininkas

Jurgita Galdikaitė – tikybos, istorijos mokytoja

Rasa Jazbutienė – technologijų, fizikos vyresnioji mokytoja

Jadvyga Mažonienė – matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja

Dalia Mockuvienė – vyresnioji socialinė pedagogė

Nijolė Montrimaitė – anglų k. vyresnioji mokytoja

Asta Pocienė – istorijos vyresnioji mokytoja

Dalia Puotrienė – lietuvių k. mokytoja metodininkė, rusų k. vyresnioji mokytoja

Regina Tilvikienė – matematikos mokytoja metodininkė

Dalia Uščinienė – geografijos mokytoja metodininkė

Vitalija Valančiutė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė


 

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

             Komisijos sudėtis:

Dalia Mockuvienė, socialinė pedagogė metodininkė, komisijos pirmininkė;

Dalia Uščinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkės

pavaduotoja.

Nariai:

Alma Daškevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Dalia Puotrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Nijolė Duoblienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

Viktoras Stropus, biologijos mokytojas metodininkas;

Janina Mickuvienė, vyr. socialinė pedagogė, logopedė;

Dalia Raškauskienė, ūkio dalies vedėja;

Virginija Mockutė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Nijolė Ronkaitienė, ūkio dalies vedėja, komisijos sekretorė.

 

 

1