Darbuotojų poreikis

( 1 Balsas ) 
Narių vertinimas:  / 1
Teksto dydis:

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 14,81-15,72 (baziniais dydžiais), nustatomas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą (metais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

                      1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

                      2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

                      2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

                    2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;           

                      2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

                      2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

                      4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

                      5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ , reikalavimus.

                      7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

                      8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

                     9. Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus, kitus teisės aktus, vadovautis direktoriaus pareigybės aprašymu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

             7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacijų reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).       

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

10. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentų dokumentai priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriuje, 209 kab., (Savanorių g. 29A, Kretinga) tiesiogiai, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba registruotu laišku iki 2023 m. kovo 3 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

- turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

- gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

 Pretendentų atrankos posėdis Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms užimti vyks 2023 m. kovo 15 d.

SVARBU. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt. Skirdama pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Konkursas paskelbtas 2022 m. gruodžio 15 d.

 

 

Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinei mokyklai reikalingas bibliotekos vedėjas

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo krūvis – 1,0 etatas.
 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 5,85 iki 8,9.
 
Darbuotojas, einantis bibliotekos vedėjo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. Privalo turėti aukštesnįjį arba aukštąjį bibliotekininkystės mokslų arba pedagoginį (humanitarinį) išsilavinimą;
2. Gerai išmanyti bibliotekos darbo specifiką, žinoti bibliotekos darbo ir apskaitos dokumentų formavimo tvarką, naudotis bibliotekos informacijos paieškos sistema;
3. Gebėti naudoti informacines technologijas, aptarnaujant informacijos vartotojus;
4. Turėti pedagoginių žinių, gebėti bendrauti su mokiniais ir mokytojais, ugdyti informacijos vartotojų informacinę kultūrą;
5. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dalyvauti švietimo kaitos procesuose, priimti modernėjančios visuomenės iššūkius;
6. Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, kultūros ministrų įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai.

Bibliotekos vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Organizuoti mokyklos bibliotekos darbą, kad ji savo veikla ir ištekliais teiktų informacinę pagalbą mokyklos bendruomenei;
2. Dalyvauti ugdymo procese padedant augančiai kartai įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, ugdytis tolesniam gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingas kompetencijas;
3. Skatinti skaitymą;
4. Užtikrinti veiksmingą mokyklos bibliotekos darbą ir atsiskaityti mokyklos direktoriui;
5. Komplektuoti mokyklos bibliotekoje ugdymo procesui reikalingą literatūrą (toliau – bibliotekos fondas);
6. Pagal mokykloje nustatytą tvarką rūpintis vadovėlių fondu;
7. Pildyti, tvarkyti ir saugoti mokyklos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus;
8. Rengti naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles;
9. Tvarkyti mokyklos bibliotekos fondą, katalogus, kartotekas pagal informacijos paieškos sistemą;
10. Rengti metinę mokyklos bibliotekos ataskaitą, teikti ją atsakingoms institucijoms;
11. Užsakyti, registruoti, tvarkyti ir sudaryti metinius periodinės spaudos komplektus;
12. Organizuoti ir vykdyti mokyklos bendruomenės informacinį aptarnavimą;
13. Ugdyti mokinių informacijos valdymo, mokėjimo mokytis, skaitymo ir bendrakultūrines kompetencijas;
14. Apmokyti ir teikti profesinę pagalbą mokytojams ir mokiniams naudojant informacines technologijas;
15. Užtikrinti darbo bibliotekoje (skaitykloje) drausmę ir rūpintis fondo apsauga;
16. Dalyvauti rengiant ir įgyvendinat mokyklos veikos programas;
17. Dalyvauti mokytojų tarybos veikloje;
18. Bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad būtų pasiekti ugdymo tikslai;
19. Dalyvauti skaitymo skatinimo programoje;
20. Tvarkyti naujai gautus leidinius (knygas, vadovėlius, brošiūras, CD);
21. Rūpintis kompiuterinių programų (MOBIS ir kt.) naudojimo ir funkcionavimo užtikrinimu;
22. Kaupti medžiagą ir nuolat vykdyti informacijos sklaidą apie mokyklos istoriją, pasiekimus, aktualijas, naujoves, taip populiarinti mokyklą regione, šalyje, užsienyje.

Telefonas pasiteirauti 8 65565155

1