Ugdymas karjerai

Teksto dydis:

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. 
    Mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.
      Projekto įgyvendinimo metu mūsų mokyklos mokiniams bus ugdymo karjerai paslaugos. Ugdymas karjerai integruojamas į dalykų pamokas ir klasių valandėles. Tai skatins mokinių mokymosi motyvaciją, kryptingą profesijos pasirinkimą bei ateityje užtikrins konkurencingumą darbo rinkoje. 
      Karjeros paslaugų tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą. 
Karjeros paslaugas apima: 
      ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas; 
      karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės,sisteminimo ir teikimo procesas; 
     karjeros konsultavimą  – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti. 
Programa mokiniams padės: 
      pažinti karjerai svarbias charakterio savybes; 
      rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją; 
      priimti tinkamus karjeros sprendimus; 
      mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas; 
      įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką; 
      suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius. 
Daugiau informacijos apie projektą Jūs galite rasti naujoje mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt.  
Ugdymą karjerai mokykloje vykdo karjeros koordinatorė Reda Kelpšienė. Konsultacijos vyksta mokyklos bibliotekoje. 
Karjeros koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo įstaigų atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektinėje veikloje. 
  
Konsultacijų laikas: 
Pirmadienis        12.00 – 14.00 
Antradienis        12.00 – 14.00

1