Priešmokyklinis ugdymas

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS       

 

        32. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija).

             33. Priešmokyklinio ugdymo grupę Mokykloje lanko vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

             34. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.

             35. Priešmokyklinio ugdymo grupės mokslo metų trukmė 160 mokslo dienų.

             36. Priešmokyklinio ugdymo grupėje veikla pradedama 8 val. ryto. Grupės veiklos trukmė per dieną – 9 val.

37. Priešmokyklinio ugdymo grupės Ilgalaikį ugdomosios veiklos planą per 3 savaites nuo programos įgyvendinimo pradžios sudaro priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas, planas derinamas su kuruojančiu vadovu.

38. Kiekvieną savaitę rengiamas trumpalaikis (savaitės) ugdomosios veiklos planas.

39. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos kryptys: komunikavimo kompetencija, meninė kompetencija, pažinimo kompetencija, sveikatos saugojimo kompetencija, socialinė kompetencija, kurios ugdomos integruotai.

     40. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779.

   41. Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami pagal pasiekimus, kurie numatyti Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje.

             42. Pasiekimai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje fiksuojami Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinio pasiekimų apraše;

             43. Vaikų pasiekimai fiksuojami ir ugdymosi pagalba jiems teikiama visus mokslo metus.

             44. Vaikams pagalbą teikia pagalbos mokiniui specialistai: spec. pedagogas, logopedas, soc. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

 

 

PUG dienotvarkė

8.00-8.20 Atvykimas ,žaidimai;

8.20-8.30 Pasiruošimas pusryčiams;

8.30-9.00 Pusryčiai;

9.00-9.10 Ryto ratas;

9.10-11.20 Organizuota grupės veikla;

11.20-11.30 Pasiruošimas pietums;

11.30-12.00 Pietūs;

12.00-14.20 Individuali veikla organizuojama pagal poreikį (muzika, dailė-Salantų meno mokykla).Stebėjimai, tyrimai, bandymai;

14.20-14.30 Pasiruošimas vakarienei;

14.30-15.00 Vakarienė;

15.00-16.30 Žaidimai lauke, arba sporto salėje, priklausomai nuo oro ir metų laiko;

16.30-17.00 Grupės tvarkymasis, ruošimasis namo.

1