Pradinis ugdymas

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

V SKYRIUS

PRADINIO UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

77. Pradinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, socialinis ir gamtamokslinis ugdymas, meninis ugdymas, fizinis ugdymas.

78. Mokykla, įgyvendindama ugdymo turinį ir formuodamas integralų ugdymo turinį:

78.1. numato integracinius / jungiamuosius ugdymo turinio elementus. Jais gali būti: Bendrojoje programoje numatyti ugdymo(si) pasiekimai, kompetencijos, aktualios temos, problemos, iškelti ugdymo tikslai ir kt.;

78.2. gali pasirinkti įvairius ugdymo turinio integravimo būdus, kai integruojami visi ar keli Bendrosios programos ugdymo dalykai;

78.3. planuodamas ugdymo laiką, išlaiko metams klasei ugdymo dalykams skiriamas pamokas, nurodytas Bendrojo ugdymo plano 27 punkte;

78.4. ugdymo procesą organizuojant pamoka nepertraukiamas ugdymo(si) proceso laikas 1–4 klasėse numatomas vadovaujantis Higienos norma;

78.5. ugdymo procesą organizuojant kitomis ugdymo organizavimo formomis (pvz., integruotos veiklos, kūrybinių dirbtuvių, projekto ir kt.), derinant Bendrosios programos ugdymo dalykų turinį:

78.6. ugdymo procesas gali būti skirstomas į įvairios nepertraukiamos trukmės ugdymo periodus;

78.7. ugdomoji veikla (derinant formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo programų turinį) per dieną 1 klasėje gali trukti ilgiau nei 5 ugdymo valandas, 2–4 klasėse – 6 valandas, atsižvelgiant į tai, kiek mokykla gali skirti laiko neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti;

78.8. ugdymą organizuojant tiek pamoka, tiek kitomis mokymosi organizavimo formomis įgyvendinamas ir dalykų programų, ir integruoto ugdymo turinys;

78.9. ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų (pvz., muziejuose, parkuose, artimiausioje gamtinėje aplinkoje ir pan.);

78.10. mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal pasikeitusius mokinių ugdymosi poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo metams skirtą pamokų / ugdymo valandų skaičių.

79. Klasės gali būti dalijamos į grupes:

79.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra parinkę tikybą ir etiką; mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;

79.2. užduočių mokiniams į namus skyrimo / neskyrimo. Skiriant mokiniams užduotis į namus, užtikrinama, kad užduotys:

79.2.1. atitiktų mokinio galias;

79.2.2. būtų naudingos tolesniam mokymuisi;

79.2.3. nebūtų užduodamos atostogoms;

79.2.4. nebūtų skirtos dėl įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti.

80. Mokiniams, kurie negali tinkamai įvykdyti užduočių, skirtų atlikti namuose (jeigu jos skiriamos), dėl nepalankių socialinių ekonominių kultūrinių sąlygų, sudaromos sąlygos jas atlikti mokykloje.

81. Mokykla organizuoja mokinių mokymosi krūvio stebėseną ir remdamasi turimais duomenimis, jeigu reikia, koreguoja ugdymo procesą.

82. Mokykla užtikrina sisteminę švietimo pagalbą, kuri apima: žemų pasiekimų prevenciją, intervenciją ir žemų pasiekimų kompensacines priemones.

83. Mokykla, vertindama mokinio pasiekimus ir pažangą, vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą ir mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą.

84. Minimalus pamokų skaičius 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. pradinio ugdymo bendrajai programai įgyvendinti per metus (savaitę), kai pamokos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.:

Dalykai 1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Iš viso skiriama pamokų Pradinio ugdymo programai
Dorinis ugdymas (tikyba 35 (1) 35 (1) 35 (1)      105 (4)

Dorinis ugdymas (etika)

      35(1)  
Lietuvių kalba 280 (8) 245 (7) 245 (7) 245 (7) 1015 (29)
Užsienio kalba 1-oji (anglų k.) 0 70 (2) 70 (2) 70 (2) 210 (6)
Matematika 140 (4) 175 (5) 140 (4) 175 (5) 630 (18 ) 
Pasaulio pažinimas 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Dailė ir technologijos 70 (2) 70 (2) 70 (2)

70 (2)

    

280 (8)

    

Muzika 70 (2) 70 (2) 70 (2) 70 (2) 280 (8)
Fizinis ugdymas*

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280 (8)

Šokis 35 (1) 35 (1) 35 (1) 35 (1) 140 (4)
Iš viso privalomų pamokų skaičius metams

770 

(22)

840

(24)

805 

(23)

840 

(24)

3255 

(93)

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti:
  • grupinės matematikos konsultacijos

    

    

35 (1)

  

35 (1)

     

       
Neformalusis švietimas 140 (4) 140 (4) 280 (8)

Pastaba:

* Fizinis ugdymas įgyvendinamas pagal pradinio ugdymo kūno kultūros bendrąją programą.

85. Mokyklos ugdymo plano kontaktinių valandų skaičius negali viršyti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, numatyto kontaktinių valandų skaičiaus.

86. Pamokų skaičių klasei per metus sudaro: privalomos pamokos visiems klasės mokiniams; pamokos, skiriamos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti; pamokos dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes; valandos neformaliojo vaikų švietimo programoms įgyvendinti.

87. Pamokos mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti skiriamos, įvertinus mokinių poreikius, atsižvelgiant į mokyklos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas (nedidinant mokiniui privalomų pamokų skaičiaus per mokslo metus).

88. Neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos, atsižvelgiant į mokinių neformaliojo švietimo poreikius, numatomus ugdymo prioritetus, mokyklos lėšas. Mokiniai renkasi neformaliojo vaikų švietimo programas, padedančias atsiskleisti jų pomėgiams, talentams. Mokykla sudaro galimybes į neformaliojo vaikų švietimo veiklą padėti įsitraukti mokiniams, gyvenantiems nepalankiomis socialinėmis, ekonominėmis, kultūrinėmis sąlygomis, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atvykusiems ar grįžusiems iš užsienio valstybių.

89. Mokinių skaičių neformaliojo vaikų švietimo grupėje pagal turimų mokymo lėšų dydį nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai žymimi Mokinių registre.

           90. Ugdymo dalykų programų įgyvendinimas.

           91. Dorinis ugdymas.

           91.1. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos tikybą;

           91.2. Mokykloje nesusidarius mokinių grupei etikai arba tikybai mokytis sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;

           91.3. Dorinio ugdymo dalyką mokinys gali keisti kiekvienais mokslo metais.

           92. Kalbinis ugdymas.

           92.1. Siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) vartojimo žodžiu ir raštu pasiekimus skaitymo, kalbos vartojimo kompetencijos ugdomos įgyvendinant ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų Bendrosios programos ugdymo dalykų programa;

           92.2. Pirmosios užsienio kalbos mokymas;

           92.3. Pirmosios užsienio kalbos mokoma antraisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais;

           92.4. Tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų Europos kalbų (anglų k. ir prancūzų k.);

           92.5. Pirmajai užsienio kalbai mokyti visose 2–4 klasėse skiriama po 2 ugdymo valandas per savaitę.

           93. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas.

           93.1. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko. Dalis gamtamokslinio ir socialinio ugdymo veiklos(1/4) organizuojama artimiausioje gamtinėje, socialinėje, kultūrinėje aplinkoje: miške, pievoje, prie vandens telkinio, bibliotekoje, kultūros institucijose ir kt.

           94. Matematinis ugdymas.

           94.1. Organizuojant matematinį ugdymą pagal galimybes naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės, vadovaujamasi nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis.              

           95. Kūno kultūra.

           95.1. 1,3,4 klasėse viena pamoka iš kūno kultūrai skirtų pamokų, skiriama šokio ugdymui;

           95.2. Sudaromos sąlygos mokiniams ne mažiau kaip vieną valandą per savaitę lankyti aktyvaus judėjimo pratybas mokykloje ar kitoje neformaliojo švietimo įstaigoje.

           95.3. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja ugdymo veiklose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas.

         96. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis, teatras).

         96.1. Technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dalykui „Dailė ir technologijos“ skiriamo laiko, nurodyto Bendrojo ugdymo plano 23, 24 punktuose;

         96.2. Įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš fiziniam ugdymui  skiriamų ugdymo valandų per savaitę.

           97. Mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (dailės, šokio, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose) neatleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo.

1