Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

( 2 Balsai ) 
Narių vertinimas:  / 2
BlogiausiasGeriausias 
Teksto dydis:

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje

        

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (toliau - OPKUS) yra vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS turi būti integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Už integravimą atsakingi ir Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas, ir mokyklos vadovybė.

 

Kokybės užtikrininmo planas 2018-2019 m.m.

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos

Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklosdarbo su patyčiomis Kokybės planas

Olweus programos standartas

       Olweus programos standartas apima dvylika priemonių, kurias turi įgyvendinti sertifikavimo siekianti mokykla.

 

PRIVALOMA:

 

 1. 1.Du kartus per metus organizuoti viso mokyklos personalo susirinkimus, skirtus apžvelgti ir aptarti pagrindines mokykloje jau įgyvendintas ir numatytas patyčių prevencijos priemones.

 

 1. 2.Per vienerius mokslo metus organizuoti ne mažiau nei penkis kiekvienos MSG susitikimus.

 

 1. 3.Naujiems mokyklos darbuotojams organizuoti mažiausiai vienos dienos trukmės įvadinius Olweus programos mokymo kursus.

 

 1. 4. Mokinių apklausą Olweus klausimynu vykdyti vieną kartą per mokslo metus.

 

 1. 5.Budėjimo per pertraukas planą peržiūrėti, kritiškai įvertinti ir, esant reikalui, koreguoti bent vieną kartą per mokslo metus.

 

 1. 6.Visiems darbuotojams aktyviai ir nuosekliai taikyti keturias patyčių prevencijos taisykles, skirtas visai mokyklai.

 

 1. 7.Klasių auklėtojams ir/arba kitiems darbuotojams kiekvieną mėnesį visose klasėse vesti ne mažiau nei dvi Olweus klasės valandėles (patyčių ir panašiomis temomis).

 

 1. 8.Kiekvienais metais patyčių tema diskutuoti ne mažiau nei dviejuose mokinių tarybos susirinkimuose.

 

 1. 9.Siekti, kad patyčių tema taptų įprastine pokalbių su mokiniais tema.

 

 1. 10.Kiekvienais mokslo metais mokinių tėvus/globėjus detaliai informuoti apie mokyklos patyčių prevencijos veiklą ir su ja susijusių problemų sprendimą bent viename bendrame visos mokyklos tėvų susirinkime ir bent viename kiekvienos klasės tėvų susirinkime.

 

 1. 11.Visiems darbuotojams susipažinti ir sugebėti taikyti Olweus programos procedūras sprendžiant patyčių atvejus.

 

 1. 12.Mokyklai būti parengus kokybės užtikrinimo planą, kuriame nurodoma, kaip ji laikosi OPS reikalavimų ir siekia savo tikslų patyčių prevencijos srityje.

Sertifikavimas (įvertinimas)

Palanki OPKUS audito išvada yra pagrindas mokyklai suteikti Olweus mokyklos vardą ir išduoti tai patvirtinantį pažymėjimą. Jei kokybės užtikrinimo priemonės ir taikoma praktika atitinka Olweus programos standarto reikalavimus ir mokyklos kokybės planą, auditoriai tai užfiksuoja savo ataskaitoje, kurią pateikia SPPC. SPPC, remdamasis auditorių išvadomis, priima sprendimą dėl Olweus mokyklos vardo suteikimo mokyklai. Palankiu atveju mokyklai išduodamas Olweus mokyklos vardo pažymėjimas dvejiems metams.

 

Programos Koordinacinis komitetas:

 1. 1.Vidas Kelpša – mokyklos direktorius;
 2. 2.Dalia Mockuvienė – socialinė pedagogė, programos koordinatorė;
 3. 3.Alma Daškevičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė, MSG lyderė;
 4. 4.Asta Pocienė – istorijos vyr. mokytoja, MSG lyderė;
 5. 5.Viktoras Stropus – biologijos mokytojas metodininkas;
 6. 6.Irena Raišuotienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 7. 8.Andžela Juciuvienė – vyr. buhalterė;
 1. Reda Pilelienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams;
 1. Irma Benetienė – tėvų atstovė;
 2. Aušra Jašinskienė – tėvų atstovė;
 3. Vilija Kniukštaitė – mokinių atstovė;
 4. Šarūnas Puotra – mokinių atstovas.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos instruktorė - Sandra Kavolienė. Programos mokykloje koordinatorė - soc. pedagogė Dalia Mockuvienė

Supervizijų grupių vadovai:

   I grupės vadovai:

 1. 1.Alma Daškevičienė
 2. 2.Dalia Puotrienė

     II grupės vadovai

 1. 1.Asta Pocienė
 2. 2.Vitalija Valančiutė

     III grupės vadovai

 1. 1.Jovita Viskontienė
 2. 2.Dalia Mockuvienė
1